احداث سرپناه برای کودکان بچه های بی سرپرست

موسسه خیریه جوادالائمه (ع) اولین بزرگترین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در نظر دارد با احداث زمینی ، سرپناهی برای کودکان بی سرپرست احداث از این رو شما خیرین عزیز میتوانید دراین خداپسندانه سهیم باشید.