مولفه‌هاي آرامش در خانواده

چند مورد از مهمترين مولفه هايي كه مي تواند عامل ايجاد آرامش در خانواده باشد:
"مثبت انديشي: افراد بايد با ديدي مثبت نگر وارد محدوده خانواده شوند و فقط نقاط ضعف را نبينند و به موارد مثبت بيشتر توجه كنند.
" اميدبخشي: انسان به اميد زنده است و ما با اميدآفريني در افراد خانواده مي توانيم زمينه تلاش گري و موفقيت آنان را فراهم كنيم و نبايد براي اشخاص محدوديت ايجاد كنيم زيرا يكي از دلايل خودكشي، افسردگي و نااميدي است.
" بخشايشگري: بخشيدن و عفو كردن ايجاد آرامش مي كند.
امروز در دنيا مكتبي درماني به نام «عفودرماني» يا همان «بخشايشگري» وجود دارد كه براساس آن ها ياد مي گيريم چگونه ديگران را ببخشيم.
بسياري از جنايت هايي كه اتفاق افتاده نتيجه همين كينه هايي بوده كه روي هم انباشته شده و فرصت بخشيدن به وجود نيامده است.
ما در برابر رفتار ناشايست ديگران مي توانيم 3 نوع برخورد داشته باشيم:
اول: قصاص كه شايسته افراد تربيت شده نيست.
دوم: عفو و بخشش و سوم كه مهمتر از همه است و در قرآن آمده كار خير و حسنه است يعني اگر كسي بدي كرد تو بدي نكن بلكه با خوبي بدي او را جواب بده.
" صلح آفريني: ايجاد مودت بين افراد مولفه ديگر آرامش است، اين كه بين قلوب الفت ايجاد كنيم.
" خيرآفريني: خير و نيكي كنيم و خيرآفرين باشيم. دست خيرآفرين آرامش بيشتري دارد. بچه ها را خير و خيرآفرين بار بياوريم و اين كه بدانند براي اين كه متواضع باشند و مغرور و متكبر نشوند بايد خيرآفريني كنند.
" توكل به خداوند: توكل كردن آرامش بخش انسان است. اين كه فرد كارها را با تلاش كافي انجام دهد و نتيجه مثبت آن را از خداوند بخواهد. توكل به خداوند يعني اين كه خداي مهربان را در انجام هر امر و اثربخشي تلاش خود قادر بدانيم.چنين انساني با دلي آرام زندگي مي كند.

موسسه خیریه حضرت جوادالائمه(ع)|اولین و بزرگترین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در غرب کشور