برگزاری محافل قرآنی

موسسه خیریه جواد الائمه مفخر است که با الویت قراردان مفاهیم قرانی در راستای عملکرد گسترش ایات قران محافل قرانی برگزار کند.